543 Day Writing Journey

Our Word of the Month. Day 108.

Bet you can’t guess her name.

“Wanda!”

“Wanda, don’t do that!”

“Wanda!!!!!!”

“Wanda, come inside!”

“Wanda, you’re a good girl.”

“Where’s Wanda?”

“Wanda, do you want a treat?”

“Spit it out, Wanda!”

“Wanda!!!

“Wanda, sit!”

“Wanda, get out of the bathroom trash!”

“Wanda, come here!”

“Wanda, want to go outside?”

“Wanda, we love you.”

Click Here: 543